Levertijd afhankelijk van voorraad bij fabrikant
Wij leveren niet aan particulieren
Al 35 jaar specialist in borduren & bedrukken
Artikelen kunnen niet retour, monsters in overleg
Vragen? 050 - 502 06 25

Algemene voorwaarden


 Algemene voorwaarden

Algemene betalings- & leveringsvoorwaarden Huizingh Handelsonderneming.

Ook handelende onder de naam de Bedrijfskledingshop, Werkkledingbedrukkenmetlogo.nl. Gevestigd aan de Narvikweg 5/2, 9723 TV Groningen

 Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Huizingh Handelsonderneming ook handelende onder de naam De Bedrijfskledingshop, Bedrijfskledingcentrum. Gevestigd te Groningen, hierna te noemen Huizingh.

1-2    De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Huizingh zijn algemene voorwaarden.

1-3    Bijzondere van de voorwaarden van Huizingh afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 2  Aanbiedingen.
2-1    Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens, tekeningen, teksten enz. Deze opgaven zijn slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd, details behoeven niet te worden verstrekt.

2-2    Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en aanvullingen van deze overeenkomsten worden eerst door Huizingh zijn schriftelijke bevestiging bindend. Huizingh aanvaardt bij aanbieding echter geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.

Artikel 3  Overeenkomst.
3-1    De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Huizingh door zijn schriftelijke bevestiging.

3-2    Elke met Huizingh aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Huizingh zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Huizingh zich zal wenden tot de N.C.M. te Amsterdam.

3-3    Gegevens betreffende het aangebodene alsmede gegevens in drukwerken, afbeeldingen e.d. door Huizingh bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4  Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Huizingh binden de laatste niet, voor zover ze door Huizingh niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5  Prijzen.
5-1    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5-2    Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.

5-3    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5edraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 6  Vooruitbetaling.
Huizingh is gerechtigd bij het aangaan van niet verzekerde orders over te gaan op vooruitbetaling. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Huizingh de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane vooruitbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 7  Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt Huizingh om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 8  Kwaliteit.
8-1    Tenzij uitdrukkelijk bijzondere kwaliteiten zijn overeengekomen, kan Huizingh volstaan met de levering van normale handelskwaliteiten.

8-2    Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

8-3    Bij uitvoering van borduringen c.q. drukwerk dient er door de opdrachtgever rekening te worden gehouden met een maximale uitval van 5% aan de aangeleverde goederen i.v.m. mogelijk technische mislukkingen in de uitvoering van de productie.

8-4    Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Huizingh doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 9  Levering- c.q. opleveringstermijnen.
9-1    Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient de opdrachtgever Huizingh schriftelijk in gebreke te stellen. De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Huizingh zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

9-2    Indien een bepaalde datum van levering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt welke Huizingh niet kan worden aangerekend, zoals staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden zoals in artikel “Overmacht” geregeld.

9-3    Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de (op)leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

9-4    Huizingh heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Elke gedeeltelijke levering kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in art. “Betaling”.

9-5    Indien Huizingh niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal Huizingh aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde (op)leveringstermijn zal worden overschreden.

Artikel 10  Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Huizingh aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11  Vermaken van kleding.
Indien de opdrachtgever Huizingh opdracht geeft om veranderingen aan kleding aan te brengen, wordt deze opdracht slechts aanvaard onder het uitdrukkelijk beding, dat Huizingh geen aansprakelijkheid terzake van de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden aanvaard, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van Huizingh. Behalve in het laatstgenoemde geval heeft de opdrachtgever niet het recht om terzake van of in verband met deze werkzaamheden annulering van de opdracht te vorderen, noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte.

Artikel 12  Herstelwerkzaamheden.
Huizingh accepteert slechts opdrachten tot het verrichten van herstelwerkzaamheden onder het uitdrukkelijk beding, dat hij voor de wijze van uitvoering van deze werkzaamheden geen aansprakelijkheid aanvaard en dat de opdrachtgever terzake van of in verband met deze werkzaamheden geen recht heeft op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding noch op verandering, verbetering of herstel van het gemaakte tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat hier sprake is van wanprestatie van de zijde van Huizingh.

Artikel 13  Maatkleding.
Bij het accepteren van opdrachten tot vervaardiging van maatkleding aanvaard Huizingh geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van maatverschillen, teleurstellend model of coupe, teleurstellend karakter of kleur van de stof, alsmede ten aanzien van de eigenschappen van de stof en alles wat daarmee samenhangt en dergelijke, tenzij door de opdrachtgever wordt aangetoond dat hier sprake is van kennelijke wanprestatie van de zijde van Huizingh. In de zojuist genoemde gevallen, uitgezonderd de kennelijke wanprestatie, heeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst noch op schadevergoeding, verbetering of herstel van het gemaakte.

Artikel 14  Garantie.
14-1    Garantie op de door Huizingh geleverde en / of door hem uitgevoerde werken wordt slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen en / of schriftelijk door Huizingh gegeven. De garantie wordt slechts verleend op eventuele fouten en / of defecten in de samenstelling van de door Huizingh geleverde zaken dan wel in de door hem uitgevoerde werken en strekt zich slechts uit tot het kosteloos herleveren van de ondeugdelijke zaken c.q. het kosteloos heruitvoeren van ondeugdelijk werk. De garantie vervalt indien de door Huizingh geleverde zaken onoordeelkundig zijn behandeld en / of verwerkt.

14-2    Voor verkochte en geleverde zaken met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15  Aansprakelijkheid.
15-1    Huizingh is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
    a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
    b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
    c. Fouten en / of gebreken in een ontwerp / teksten / logo die door de opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd;
    d. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
    e. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
    f. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
    g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
    h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

15-2    Huizingh is aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan de goederen en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Huizingh of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.

15-3    Huizingh zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

15-4    De opdrachtgever vrijwaart Huizingh voor alle aanspraken van derden terzake van inbreuken op hun octrooi-, merk- of auteursrecht, onrechtmatige daad of wanprestatie, voortvloeiende uit de door de wederpartij opgedragen werkzaamheden.

15-5    Huizingh is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van ondeskundig gebruik, zoals het niet inachtnemen van wasvoorschriften e.d., alsmede gebruik van goederen voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn etc. dan wel van een gebruik van goederen dat redelijkerwijs niet te verwachten valt.

15-6    Huizingh is op geen enkele manier aansprakelijk voor borduringen c.q. bedrukkingen die afwijken van de wettelijke norm.

Artikel 16  Overmacht.
16-1    Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Huizingh of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Huizingh ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Huizingh, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Huizingh overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.16-2    Huizingh is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 17  Eigendomsvoorbehoud.
17-1    Zolang Huizingh geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Huizingh.

17-2    Huizingh heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.

17-3    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


Artikel 18  Reclame.
18-1    Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door Huizingh te leveren goederen moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Geringe in de handel toelaatbaar geacht of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleur, finish, maat, afwerking, normaal te achten slijtage, ondeskundig gebruik, het onjuist hanteren van wasvoorschriften e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

18-2    Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Huizingh terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Huizingh wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

18-3    Huizingh dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

18-4    Indien de reclame naar het oordeel van Huizingh juist is, zal Huizingh hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 19  Annuleren.
19-1    Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Huizingh reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens Huizingh gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Huizingh als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Huizingh te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

19-2    Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Huizingh zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 20  Wanprestatie en ontbinding.
20-1    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

20-2    Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Huizingh ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichting uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.

20-3    De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Huizingh eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Huizingh op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 21  Betaling.
21-1    Betaling vooraf, tenzij de order verzekerd is bij Atradius kredietverzekeringen. Dan geldt een termijn van 30 dagen na factuurdatum. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

21-2    Huizingh is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

21-3    Huizingh is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

21-4    De buitengerechtelijke kosten bedragen 15%  de hoofdsom vermeerderd met de rente,met een minimum van €80,00. Tevens worden de buitengerechteljke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Huizingh zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 22  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Huizingh, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Bedrijfskledingshop gaat zorvuldig met uw persoonsgegevens om, deze gegevens worden enkel gebruikt voor het order -en factureringsproces. Uw gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt en worden niet verstrekt aan derde partijen.
U kunt zichzelf aan -en afmelden voor onze nieuwsbrief. Indien u uw account verwijderd wilt hebben, neem dan contact met ons op.